INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

2021./2022.m.g.

 

1.         Kultūrizglītības programmas         

1.1.      Blokflautu ansamblis (1.-4.kl.)

Skolēni apgūst prasmi spēlēt blokflautu, trenē elpošanu, veido stāju, pilnveido zināšanas par latviešu kultūru, uzkrāj muzicēšanas pieredzi un apliecina māksliniecisko izaugsmi, piedaloties  gadskārtējos koncertos

1.2.      Vokālais ansamblis (1.-3.kl.) 

Skolēni apgūst un pilnveido vokālās iemaņas, apgūst prasmi dziedāt ansamblī un solo, iegūst daudzbalsīgas dziedāšanas pieredzi, iepazīst skatuves kultūru un gūst uzstāšanās pieredzi, kā arī radoši izpausties muzikālās rotaļās.

1.3       Vokālais ansamblis (4.-5.kl.) 

Skolēni attīsta vokālās dotības un iemaņas dziedāšanā ansamblī, izprot skatuvisko kultūru, izkop muzikālo gaumi, apgūst vokālo repertuāru, piedalās dažādos muzikālos pasākumos.

1.4.      Vokālais ansamblis (6.-9.kl.) 

Skolēni iepazīstinās ar dziedāšanas pamatprincipiem (ķermeņa stāja, diafragmas elpa, skaņas pozicionēšana rezonatoros), attīsta dziedāšanas iemaņas, apgūst skatuves pieredzi, dzied ansamblī un solo.    

1.5.     Lietišķās mākslas pulciņš “Burvju darbnīca” (1.-2.kl.)

Skolēni apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādās rokdarbu tehnikas no dažāda veida materiāliem: tekstilmozaīka, filcēšana, aplikācija, pīšana un mezglošana, attīsta talantu un prasmes, pilnveido zināšanas par latviešu tautas mākslu, tās tradīcijām. Pulciņa moto: „Dari! Radi!”.

1.6.      Vizuālā māksla. Mākslas laboratorija (3.-9.kl.)        

Skolēni apgūst prasmes un iemaņas zīmēšanā, kompozīcijā, gleznošanā, darbā ar dažāda veida krāsām, zīmuļiem, pasteļkrītiņiem. Skolēni attīsta tēlaino domāšanu un motoriskās iemaņas, attīsta prasmi vērot, salīdzināt, pamanīt, izprot tēlotājmākslas veidus un žanrus. Pulciņa moto: „Dari! Radi!”.

1.7.      Lietišķā māksla. Rokdarbu maģija (5.-9.kl.) 

Skolēni apgūst teorētiskas un praktiskas zināšanas dažādās rokdarbu tehnikās no dažāda veida materiāliem (tekstilmozaīka, filcēšana, aplikācija, pīšana un mezglošana), attīsta talantu, pilnveidojot viņu zināšanas par latviešu tautas mākslu, tās tradīcijām. Pulciņa moto: „Dari pats un māci citiem!”.

1.8.      Teātra pulciņš „Teatrālais virpulis” (5.-12.kl.)

Skolēni apgūst aktiermeistarības, skatuves runas un kustības pamatus (runas, elpošanas, artikulācijas, dikcijas, uzmanības, atmiņas, kustības, fantāzijas vingrinājumi), iepazīst teātra mākslas pamatelementus, mācās publiski uzstāties un vadīt pasākumus, paplašina zināšanas latviešu un cittautu dramaturģijā.

                       

2.         Sporta izglītības programmas        

2.1.      Koriģējošā vingrošana (1.-4.kl.)       

Skolēni mācās ritmiski un dziļi elpot, nostiprina veselību, uzlabo fizisko attīstību, nostiprina mugurkaula muskuļus – atvieglo elpošanu, veido pareizu stāju, attīsta balsta un kustības aparātu.

2.2.      Sporta spēles (2.-5.kl.)

2.3.      Sporta spēles (7.-9.kl.)           

2.4.      Sporta spēles (10.-12.kl.)       

2.5.      Futbols (10.-12.kl.)    

Skolēni mācās un pilnveido sporta spēļu tehnikas elementus basketbolā, futbolā, volejbolā, tautas bumbā u.c., paaugstina fizisko sagatavotību un veselību, pilnveido zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, pilnveido tehnikas un taktikas pamatus, kā arī zināšanas par sacensību noteikumiem.

                       

3.         Tehniskās jaunrades programmas 

3.1.      Fotomākslas un video pulciņš (4.-12.kl.)

Skolēni attīsta vispārējās zināšanas mākslā un fotomākslā, kā arī speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, radošās spējas un darbības pieredzi tehniskā jaunradē, izkop individuālo radošumu un stilu, piedalās foto un video konkursos.

           

3.2.      Datorika un datorgrafika skolēnu matemātisko un radošo spēju attīstībai (1.-3.kl.)      

Skolēni attīsta telpisko un matemātisko, loģisko, algoritmisko un radošo domāšanu;

apgūst datorikas pamatjēdzienus, pilnveido datorpratību, informācijpratību un mediju pratību, lieto skolā pieejamās biroja lietotnes un aparatūru informācijas iegūšanai, apstrādei, prezentēšanai un nodošanai.

 

Nodarbību grafiks   www

 

            Skolas otrā stāva foajē izveidota fotopulciņa dalībnieku un skolas pedagogu darbu izstāde “Latvija. Daugavpils. Mājas.”

         Interešu izglītības programmas vadītāja skolotāja Ilma Petrova iedvesmo un sniedz padomus, kā ieraudzīt un iemūžināt mirkļa burvību, emociju patiesumu.

         Šajā reizē galvenā izstādes tēma ir PAVASARIS!

         Paldies visiem vērīgajiem, pacietīgajiem, talantīgajiem! Ilma Petrova, PALDIES!

 561    562

563    564

565    566

 

 

       Noslēdzies Satversmes tiesas 2021.gada septembrī izsludinātais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Latvijas Republikas Satversmi!

       Satversmes tiesa izsaka pateicību visiem skolēniem par radošo darbu un bagāto iztēli, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī visiem pedagogiem, kuri ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem Satversmes un Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtības.

       Konkursā tika pārstāvētas 45 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus. 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” tika iesūtīti 187 zīmējumi, domrakstu konkursa “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?” 9. klašu grupā tika iesūtīti 38 domraksti, bet 12. klašu grupā tika iesūtīti 40 domraksti.

       Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

       Konkursā piedalījās Bļiznakova Sofija (6.a), Sadovska Darja (6.a), Santa Streikuse (6.b), Ivanova Jekaterina (6.c), Stepančenko Jevgenija(6.c).

       Skolēnus atbalstīja vizuālās mākslas skolotāja Inga Vasiļjeva un vēstures skolotāja Renata Repina.

      Zīmējumu konkursā “Satversme laimīgai Latvijai” atzinības rakstus saņem

       Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Jekaterina Ivanova 6.c. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

       Daugavpils 10. vidusskolas skolniece Jevgenija Stepančenko 6.c. Pedagoģe Inga Vasiļjeva.

                                                                    430    431

       Darbus un rezultātus var apskatīt šeit https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

429a 

 

426a

  

 

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā noslēdzies radošo darbu konkurss "Eņģeļu stāsti". Skolēni bija aicināti veidot eņģeļus no kāda materiāla, zīmēt uz papīra un nofotografēt.

353 iesūtītie darbi  rādīti digitālā formātā Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja piedāvātajā izstādē “Zem eņģeļa spārna”, kura bija skatāma no 7.decembra. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs saka LIELU PALDIES visiem konkursa dalībniekiem un jauno talantu atbalstītājiem.

Mūsu skolas 6.-9.klašu skolnieces, fakultatīva „Mākslas laboratorija” dalībnieces, Sadovska Darja (6.a), Stepančenko Jevgenija (6.c), Sproģe Evelina (7.c), Svenča Vanesa (7.c), Kundziņa Jana (7.b), Bogdanoviča Sofija (9.b) arī piedalījās DNMM konkursā, un viņu darbi rotā muzeja izstādi.

Lepojamies un apsveicam mūsu uzvarētājus un viņu vizuālās mākslas skolotāju Ingu Vasiļjevu!

Sofija Bogdanoviča – Facebook simpātijas balva

Vanesa Svenča – DNMM simpātijas balva 2.vieta

Jana Kundziņa – DNMM simpātijas balva 3.vieta

411    412

414a    413   

415

421

 

 

Daugavpils 10.vidusskolā no 11.novembra līdz 18.novembrim norisinājās pilsoniskā nedēļa.                    

42

          Patriotu nedēļas ietvaros vēstures un sociālo zinību, foto/video pulciņa skolotājas kopā ar 4.- 12.klašu skolēniem veidoja radošos darbus, veltot tos Latvijas 103.dzimšanas dienai.

         4.klašu skolēni pētīja, kādi svarīgi notikumi bija Latvijā , izvietoja tos Laika līnijā.

         5.klašu skolēni sociālo zinību stundās veidoja Daugavpils kultūras pieminekļu kvestu pa pilsētu, lai pilnveidotu savas zināšanas par Latvijas kultūras pieminekļiem.

         6.klašu skolēni vēstures stundās veidoja kolāžas atklātnes “Latvijas atspulgi”, kurās tika parādītas Latvijas dabas skaistākās un ievērojamākās vietas.

         7.-12.klašu skolēni sociālo zinību un vēstures stundās piedalījās viktorīnā par Latviju, kur pārbaudīja savas zināšanas par savu dzimteni.

         Foto\video pulciņa skolēni izveidoja foto izstādi “Manai Latvijai”, kurā atspoguļojās skolēnu redzējums uz māti zemi Latviju.

         Teātra pulciņš “Virpulis” izveidoja video sveicienu Latvijai.

          Cauri laikiem un gadiem skolēni saskatīja gan patriotisku noskaņu, gan veidoja secinājumus.

         Sveicam Latviju 103.dzimšanas dienā!

       Stundas novadīja vēstures skolotāja R.Repina un sociālo zinību, teātra mākslas un foto\video pulciņa skolotāja I.Petrova.

309   308

310   311

312   314

315   317

                       318   316

eklase

VISC

Go to top