1p

 

Daugavpils 10. vidusskolas projekta Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē!” ("A Contemporary School in a Changing World!") apraksts

 

Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101)

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 ietvaros vispārējās vidējās izglītības skolotāja Olga Kovaļova laika periodā no 2018.gada 7.jūlija līdz 15.jūlijam apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu: “English for European Educators”, Apvienotās Karalistes pilsētā Ekseterā.

Mācību mobilitātes mērķis bija attīstīt svešvalodas kompetences, lai nodrošinātu turpmākajā skolas darbībā mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Mācību mobilitātē piedalījās skolotāji no deviņām Eiropas valstīm: Vācijas, Polijas, Latvijas, Dānijas, Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Itālijas un Francijas.

Kurss bija paredzēts priekšmetu skolotājiem un tika organizēts Eksetera Sabiedriskā centra telpās. Apmācības kursu programmā bija iekļauta angļu valodas praktiskā apmācība, Okehamptona koledžas apmeklējums un kultūrvēsturiskā programma.

Angļu valodas praktiskā apmācība bija ļoti produktīva, jo to nodrošināja īsti profesionāļi -Damians O’Donovans un Davids Deadmans, kuriem ir speciāla izglītība un liela pieredze šadu starptautisku grupu apmācībā.

Angļu valodas praktiskās apmācības laikā bija iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas uzdevumi un testi valodas prasmes attīstībai, notika iepazīstināšana ar valodas attīstības tendencēm atbilstoši mūsdienu valodas prasībām, kā arī ar izglītības terminoloģiju un leksikoloģiju, tika apskatīti vārdu veidošanas un lietojuma jautājumi, dažādi valodas stili. Mums bija iespēja paaugstināt savas kompetences savstarpējā komunikācijā un sava viedokļa formulēšanā un prezentēšanā. Runas prasmju attīstībai praktiskās nodarbības tika veidotas grupu darba veidā. Tika sniegta informācija par Eiropas skolu sadarbības tīklu lietošanu.

Angļu valodas praktiskais lietojums notika arī ikdienā, komunicējot mājīgā ģimenes atmosfērā Mrs Sarah Swan viesģimenē.

Projekta ietavros tika organizēts Okehemptonas Koledžas apmeklējums, kas ir jauktā tipa vidusskola, kur meitenes un zēni mācās vienā klasē, kas atrodas Okehemptonas pilsētā Devonšīras grāfistē Anglijas dienvidrietumos. Koledžas apmeklējums paredzēja ekskursiju pa skolu, piecu mācību stundu vērošanu, diskusijas ar administrāciju un skolotājiem par mācību metodēm un aktualitātēm izglītības sistēmā.

Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros bija organizēta ekskursija pa Ekseteras pilsētu, kur atrodas lielākā Devonšīras grāfistes Apustuļa Pētera katedrāle, vēl mēs apmeklējām Dārtmūras Nacionālo parku, apskatījām Sidmutas un Dārtmutas pilsētu.

Kursa rezultātā tika attīstītas prasmes diskutēt ar kolēģiem angļu valodā; tika dibināti kontakti ar pedagogiem no citām ES valstīm; paaugstinātas prezentēšanas un uzstāšanās kompetences angļu valodā. Dotais apmācību kurss ir ļoti aktuāls angļu valodas kompetences uzlabošanai satura un valodas integrētās apguves stundas realizācijai skolā.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts InterEducation sertifikāts par dalību apmācības programmā.

Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 10.vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Mācību mobilitātēs jauniegūtās kompetences būs aprobētas mācību procesā un izplatītas skolas pedagoģiskajās padomes sēdēs un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās; tiks organizēti pieredzes apmaiņas semināri, kuros klātesošie tiks iepazīstināti ar aktuālo informāciju par mobilitātes rezultātiem un iespējām.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 920

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas

vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Olga Kovaļova, tālrunis 26163511, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eklase

VISC

Go to top