1p

 

Daugavpils 10. vidusskolas projekta Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē!” ("A Contemporary School in a Changing World!") apraksts

 

 

Projekta “Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) Kiprā, Limasolā 11.02.-15.02.2019.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 ietvaros direktores vietniece izglītības jomā Diāna Zahareviča apguva vienas nedēļas Inter Education apmācības kursu “Līderība un menedžments izglītības iestādēs” profesionālās pilnveides kursu, kurš tika realizēts Limasolā, Kiprā, no 2019. gada 11.februāra līdz 2019. gada 15.februārim.

Erasmus+ KA101 projekta ietvaros tika izvēlēts apmācības kurss: Research Institute/Centre ShipCon Limassol limited (PIC 986558774).

Kurss bija paredzēts skolu un augstāko izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem.

Mācību mobilitātē piedalījās 10 dalībnieki no 6 valstīm: Latvijas, Polijas, Lietuvas, Īrijas, Francijas, Beļģijas. Kursu organizēja un koordinēja Dr. Efstratios Georgoudis un Erika Zulkute.

Līderība un menedžments izglītības iestāžu vadībā starptautiskajā līmenī ir kļuvuši par izglītības politikas prioritāti. Pareizi saplānota izglītības iestādes pārvaldība bieži pozitīvi ietekmē pedagoģiskā sastāva motivāciju un spējas; nodrošina efektīvu organizatorisko vadību un veicina visa kolektīva iesaistīšanos svarīgu lēmumu pieņemšanā.

Kursos tika gūti praktiski padomi komandas darba organizēšanā un vadīšanā, pienākumu deleģēšanā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā, stratēģiskai plānošanai un kreatīvai domāšanai. Īpaša uzmanība tika veltīta riska menedžmentam, darbavietas stresa faktoru menedžmentam.

Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu, kurā bija iekļautas dažādas lekcijas un diskusijas. Grupu darba un pāru darba laikā tika pārņemta citu valstu pieredze sadarbības modeļu veidošanā skolas kolektīvā; gūta jauna pieredze skolas darba plānošanā, ņemot vērā jaunu, uz kompetencēm balstītu mācību satura ieviešanu; tika uzlabotas svešvalodas kompetences, ir izveidojies kontakts ar citu valstu skolu administrācijām.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” (projekta finansējuma līgums Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma, un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Diāna Zahareviča

869    870

                                                 871

 

 

Projekta “Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē”mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) Itālijā, Palermo 3.12.-7.12.2018.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 ietvaros bioloģijas skolotāja Gaļina Koreņeva apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu “IKT iemaņas pasniedzējiem” profesionālās pilnveides kursu, kurš tika realizēts Palermo, Itālijā, no 2018. gada 3.decembra līdz 2018. gada 7.decembrim.

Erasmus+ KA101 projekta ietvaros tika izvēlēts apmācības kurss: Research Institute/Centre ShipCon Limassol limited (PIC 986558774).

Kursa aktivitātes paredzēja skolotājas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences pilnveidi.

Mācību mobilitātē piedalījās 20 dalībnieki no 8 valstīm: Latvijas, Vācijas, Polijas, Horvātijas, Ungārijas, Lietuvas, Portugāles un Bulgārijas. Kursu organizēja un koordinēja Dr. Efstratios Georgoudis un Erika Zulkute.

Visas kursa aktivitātes notika saskaņā ar kursa programmu:

Kursa programmas ietvaros bija organizēta apskates ekskursija uz viduslaiku pilsētiņu Eriče (it. Erice), kura ir viena no neaizmirstamākajām pilsētām Sicīlijā.Tā atrodas Trapani zonas Eriče kalna virsotnē, apmēram 750 m virs jūras līmeņa.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts ShipCon sertifikāts: “ICT skills for educators” par dalību apmācības programmā 25 stundu apjomā.

Šis kurss bija ļoti aktuāls, jo tehnoloģiju straujā attīstība nosaka nepieciešamību nepārtraukti attīstīt skolotāju informācijas komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) zināšanas un prasmes.Apmācības kurss atbilst skolas prioritātēm – sniegt skolēniem nepieciešamās IKT prasmes, kas ir aktuālas starptautiski konkurētspējīgā, uz zināšanām balstītā sabiedrībā.

Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 10.vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” (projekta finansējuma līgums Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas bioloģijas skolotāja

Gaļina Koreņeva

595    596

                                                    597

 

 

 

Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) 7.10.-14.2018.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 ietvaros izglītības psiholoģe Viktorija Bogdanova laika periodā no 2018.gada 7. oktobra līdz 14.oktobrim apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu: “Reducing early school leaving” (Priekšlaicīgas skolas pamešanas novēršana). Apvienotās Karalistes pilsētā Sauthemptonā.

Mācību mobilitāte bija saistīta ar nepieciešamību nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu obligāto izglītību; sagatavot izglītojamos izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai karjeras izvēlei.

Apmācības kursa mērķis bija: motivēt skolēnus iegūt izglītību līdz 16 gadu vecumam vai līdz tālākai izglītībai vai nodarbinātībai. Kursa ietvaros tika piedāvāts gūt ieskatu Lielbritānijas vidusskolu un profesionālo koledžu pieejās skolēnu motivācijas veicināšanai pabeigt izglītību un iegūt kvalifikāciju. Dalībniekiem bija iespēja apmainīties ar idejām un pieredzi attiecībā uz skolas priekšlaicīgas pamešanas samazināšanu ar skolas pārstāvjiem no citām Eiropas valstīm. Mācību mobilitātē piedalījās skolotāji no deviņām Eiropas valstīm: Vācijas, Polijas, Latvijas, Slovākijas, Čehijas, Spānijas, Ungārijas, Itālijas un Francijas.

Kurss bija paredzēts skolotājiem un direktoriem. Apmācības kursu programmā bija iekļautas dažādas lekcijas un diskusijas. Ļoti interesanta bija lekcija: ”Izglītības sistēma Anglijā: valsts izglītības programma, izglītības sistēma, aktualitātes un inovācijas”. Šīs lekcijā ietvaros mēs uzzinājām daudz jaunas informācijas par izglītības sistēmu Lielbritānijā un varējām salīdzināt ar izglītības sistēmu mūsu valstīs. Mēs diskutējām par to, kā motivēt skolēnus pabeigt izglītību līdz 16 gadu vecumam vai līdz tālākai izglītībai vai nodarbinātībai. Mums bija iespēja darboties grupās, kur notika viedokļu un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem no citām valstīm. Lekciju laikā mēs uzzinājām un grupās apspriedām jautājumus par profesionālo sagatavošanu Lielbritānijā un profesionālās kvalifikācijas un darba iespējām jauniešiem, motivācijas stratēģijas pielietojumu darbā ar 14 - 16 gadus veciem skolēniem.

Mobilitātē bija iekļauts arī angļu valodas pilnveidošanas kurss pedagogiem. Mums bija iespēja paaugstināt savas valodas prasmes savstarpējā komunikācijā. Paaugstinājām savu angļu valodas prasmes līmeni apgūstot jaunu profesionālo leksiku, tomēr lielāka uzmanība bija vērsta uz prasmi runāt, komunicēt, prezentēt savas idejas, darboties grupā. Viena diena bija veltīta lekcijai un diskusijai par jauno tehnoloģiju pielietojumu darbā ar vāji motivētiem skolēniem. Mēs strādājām ar dažādām programmām (datorā vai tālrunī), kuras var izmantot stundu laikā. Apspriedām iespēju izmantot jaunās tehnoloģijas mūsu skolās.

Vienu dienu mēs apmeklējām vidusskolu (Redbridge Community school). Mums bija piedāvāta ekskursija pa skolu, stundu vērošana, pieredzes apmaiņa ar skolas skolotājiem un administrāciju. Skolā mācās apmēram 1000 skolēnu. Mēs vērojām vēstures stundu, ķīmiju, angļu valodu. Pēc stundas vērošanas apspriedām ar kolēģiem, kādas atšķirības mēs pamanījām, salīdzinot katrs savu skolu un izglītības sistēmu valstī. Projekta ietvaros tika organizēts Njuberi Koledžas (Newberry College) apmeklējums. Mēs varējām iepazīties ar skolēnu profesionālās sagatavošanas programmu no 14 gadu vecuma. Mums bija piedāvāta ekskursija pa koledžu, stundu vērošana, pieredzes apmaiņa ar pedagogiem un administrāciju. Mēs vērojām mākslas nodarbību, redzējām, kā skolēni rūpējas par dzīvniekiem. Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros bija organizēta apskates ekskursija pa Sauthemptonas vēsturisko centru un ekskursija pa Vinčesteru, kur mums parādīja pilsētu un pastāstīja daudz interesantu faktu par pilsētas vēsturi.

Liels paldies par atbalstu un doto iespēju iegūt pieredzi ārvalstīs Daugavpils 10.vidusskolas direktorei Valijai Salnai, un pateicība par atsaucību projekta realizācijā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ekspertei projektu jautājumos Evelīnai Balodei.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” (projekta finansējuma līgums Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799) līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv. Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

299Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas psiholoģe

Viktorija Bogdanova,

tālrunis 28833288,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

Mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam (KA101) 7.07.-15.07.2018.

Daugavpils 10.vidusskolas projekta „Mūsdienu skola mainīgajā pasaulē” Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 ietvaros vispārējās vidējās izglītības skolotāja Olga Kovaļova laika periodā no 2018.gada 7.jūlija līdz 15.jūlijam apguva vienas nedēļas InterEducation apmācības kursu: “English for European Educators”, Apvienotās Karalistes pilsētā Ekseterā.

Mācību mobilitātes mērķis bija attīstīt svešvalodas kompetences, lai nodrošinātu turpmākajā skolas darbībā mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Mācību mobilitātē piedalījās skolotāji no deviņām Eiropas valstīm: Vācijas, Polijas, Latvijas, Dānijas, Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Itālijas un Francijas.

Kurss bija paredzēts priekšmetu skolotājiem un tika organizēts Eksetera Sabiedriskā centra telpās. Apmācības kursu programmā bija iekļauta angļu valodas praktiskā apmācība, Okehamptona koledžas apmeklējums un kultūrvēsturiskā programma.

Angļu valodas praktiskā apmācība bija ļoti produktīva, jo to nodrošināja īsti profesionāļi -Damians O’Donovans un Davids Deadmans, kuriem ir speciāla izglītība un liela pieredze šadu starptautisku grupu apmācībā.

Angļu valodas praktiskās apmācības laikā bija iekļauti klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas uzdevumi un testi valodas prasmes attīstībai, notika iepazīstināšana ar valodas attīstības tendencēm atbilstoši mūsdienu valodas prasībām, kā arī ar izglītības terminoloģiju un leksikoloģiju, tika apskatīti vārdu veidošanas un lietojuma jautājumi, dažādi valodas stili. Mums bija iespēja paaugstināt savas kompetences savstarpējā komunikācijā un sava viedokļa formulēšanā un prezentēšanā. Runas prasmju attīstībai praktiskās nodarbības tika veidotas grupu darba veidā. Tika sniegta informācija par Eiropas skolu sadarbības tīklu lietošanu.

Angļu valodas praktiskais lietojums notika arī ikdienā, komunicējot mājīgā ģimenes atmosfērā Mrs Sarah Swan viesģimenē.

Projekta ietavros tika organizēts Okehemptonas Koledžas apmeklējums, kas ir jauktā tipa vidusskola, kur meitenes un zēni mācās vienā klasē, kas atrodas Okehemptonas pilsētā Devonšīras grāfistē Anglijas dienvidrietumos. Koledžas apmeklējums paredzēja ekskursiju pa skolu, piecu mācību stundu vērošanu, diskusijas ar administrāciju un skolotājiem par mācību metodēm un aktualitātēm izglītības sistēmā.

Kultūrvēsturiskās programmas ietvaros bija organizēta ekskursija pa Ekseteras pilsētu, kur atrodas lielākā Devonšīras grāfistes Apustuļa Pētera katedrāle, vēl mēs apmeklējām Dārtmūras Nacionālo parku, apskatījām Sidmutas un Dārtmutas pilsētu.

Kursa rezultātā tika attīstītas prasmes diskutēt ar kolēģiem angļu valodā; tika dibināti kontakti ar pedagogiem no citām ES valstīm; paaugstinātas prezentēšanas un uzstāšanās kompetences angļu valodā. Dotais apmācību kurss ir ļoti aktuāls angļu valodas kompetences uzlabošanai satura un valodas integrētās apguves stundas realizācijai skolā.

Mobilitātes noslēgumā tika saņemts InterEducation sertifikāts par dalību apmācības programmā.

Jauniegūtā pieredze Eiropas mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildinās Daugavpils 10.vidusskolas līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi un tiks izmantota un integrēta nākotnes skolas stratēģiskajos plānos, lai nodrošinātu mūsdienīgu un uz kompetencēm balstītu izglītību.

Mācību mobilitātēs jauniegūtās kompetences būs aprobētas mācību procesā un izplatītas skolas pedagoģiskajās padomes sēdēs un Daugavpils pilsētas metodiskajās apvienībās; tiks organizēti pieredzes apmaiņas semināri, kuros klātesošie tiks iepazīstināti ar aktuālo informāciju par mobilitātes rezultātiem un iespējām.

Daugavpils 10.vidusskolas projektu: Nr. 2018 –1 –LV01– KA–101– 046799 līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

Šī publikācija (paziņojums) atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 920

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 10.vidusskolas

vispārējās vidējās izglītības skolotāja

Olga Kovaļova, tālrunis 26163511, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eklase

VISC

Go to top